Zákony - volný pohyb psů na území města Brna

24.04.2009 19:01

1. článek
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1.1.  Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
1.2.  Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží bezplatně od městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.
1.3.  Od povinností stanovených touto vyhláškou jsou osvobozeny osoby doprovázející vodící a asistenční psy.

2. článek
Volný pohyb psů

Příloha této vyhlášky vymezuje prostory, označené jako „výběhy pro psy" nebo „psí výběhy", na kterých se psi mohou pohybovat volně bez vodítka a bez náhubku.

3. článek
Sankce

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních předpisů.

4. článek
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

5. článek
Účinnost

5.1. Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne 15. 7. 2006.
5.2  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 30. 7. 2006.

Zpět